Visualització de contingut web

Actes Jurídics Documentats

 • Objecte del tràmit: Liquidació i pagament de l'impost que grava les escriptures, actes i testimoniatges notarials, en els termes que estableix l'article 31 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

   

 • Qui pot sol·licitar-ho?
  • Interessats/Sol·licitants: Els subjectes passius de l'impost, d'acord amb l'article 29 del Reial decret legislatiu 1/1993, seran els adquirents del bé o del dret i, si no n'hi ha, les persones que insten o sol·liciten els documents notarials o les persones en l'interés de les quals s'expedisquen. Els subjectes passius podran actuar mitjançant representant, sempre que la seua representació estiga suficientment acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant de l'Administració tributària per a presentar declaracions i autoliquidacions tributàries (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").
 • Quan s'ha de sol·licitar?
  • Termini de presentació : El termini per a la presentació de l'autoliquidació, juntament amb el document o la declaració escrita substitutiva del document, és d'un mes, a comptar des del dia en què tinga lloc l'acte o contracte.
 • On s'ha d'anar?
  • Presencial:
   • - Per al pagament: Entitats col·laboradores (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària")
   • - Per a presentar els documents. En funció de les regles de competència territorial, podreu presentar els documents en:
    • - Oficines liquidadores de districte hipotecari (Registre de la Propietat)
    • - O a l'Oficina d'Atenció al Contribuent de la seu de l'IVAT a València o de les delegacions a Alacant i Castelló.
 • Cercador d'oficina competent (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació Complementària"). http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-infogeneral-dondeatenderme
 • Què s'ha de presentar?
  • - Imprés d'autoliquidació del model 600 degudament omplit i ingressat, si escau. Aquest imprés el podeu obtindre per mitjà de les utilitats del sistema Sar@ (vegeu l'enllaç del Portal Tributari en l'apartat "Informació complementària"). Seleccioneu l'enllaç en "Impostos en línia. Declaracions tributàries" i d'aquesta manera podreu:
 • OPCIÓ A)
  • - Imprimir el model 600, sense cost ni desplaçaments, (seleccioneu l'enllaç "Descarregar el model oficial"). - Omplir-lo. - Efectuar el pagament del tribut resultant de l'autoliquidació en qualsevol de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació.
  • OPCIÓ B)
  • - Confeccionar en línia i descarregar el model omplit amb l'ajuda de l'assistent i seguint els passos que aquest us indica (seleccioneu l'enllaç "Confecció en línia i descàrrega del model"). - Imprimir-lo. - Efectuar el pagament del tribut resultant de l'autoliquidació en qualsevol de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació.
  • Les dues modalitats permeten efectuar el pagament del tribut directament en els caixers automàtics de les entitats col·laboradores amb la Generalitat, fins i tot permeten efectuar el pagament amb targeta de dèbit o crèdit Visa/Mastercard de qualsevol entitat financera o pagar mitjançant un dèbit en el compte en les oficines habilitades.
 • OPCIÓ C)
  • - Confeccionar en línia, pagar i presentar telemàticament el model (seleccioneu l'enllaç "Confecció en línia, pagament i presentació telemàtica del model").
  • - En cas que l'acte o contracte que origine el tribut haja sigut autoritzat notarialment, ja no caldrà aportar el document notarial i la còpia simple d'aquest.
  • Si no ha sigut autoritzat notarialment, caldrà aportar l'original i la còpia del document judicial, administratiu o privat comprensiu del fet imposable subjecte a l'impost.
  • - En els supòsits en què el subjecte passiu no haja efectuat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, una autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat o, a falta d'això, l'original del NIF o NIE.
 • En el cas de constitució de persones jurídiques, NIF provisional expedit per l'AEAT o fotocòpia del model 036 d'alta.
 • DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR, SEMPRE QUE ES DECLARE EN LA TRANSMISSIÓ:
  • - Original i còpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) corresponent a l'any de la transmissió de cada un dels béns immobles inclosos en la transmissió.
  • - En els supòsits de consolidació del domini:
  • - Còpia del document en què es va produir el desmembrament del domini.
  • - Autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat de l'usufructuari o, a falta d'això, còpia del NIF o NIE d'aquest.
 • En el cas que l'usdefruit s'haja extingit per defunció de l'usufructuari, s'ha d'adjuntar l'original i la còpia del certificat literal de defunció de l'usufructuari.
 • Impresos associats
 • Imprés número 600
 • AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A DADES PERSONALS PER A PROCEDIMENTS TRIBUTARIS
  • Com sol·licitar-ho?

   Passos

   • 1r. Ompliment del model 600.
   • 2n. Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora.
   • 3r. Presentació i diligenciat de la documentació a les oficines liquidadores de districte hipotecari (Registre de la Propietat) o a l'Oficina d'Atenció al Contribuent de la seu de l'IVAT a València o de les seues delegacions a Alacant i Castelló, segons corresponga.
   • 4t. Una vegada omplits aquests tràmits, els documents acreditatius de l'adquisició acompanyats de l'autoliquidació de l'impost esmentat amb el justificant que acredite que s'ha presentat davant de l'Oficina Gestora serviran de títol suficient per a accedir als registres corresponents (Registre de la Propietat, Mercantil, de la Propietat Industrial i de Béns Mobles).
 • Informació complementària
 • * CASOS DE NO SUBJECCIÓ: Les còpies simples d'escriptures, d'actes o de testimoniatges no estan subjectes a l'impost.
 • * EXEMPCIONS: Les exempcions estan regulades en l'article 45 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. (vegeu l'enllaç en l'apartat "Llista de normativa"). Pel que fa a aquesta modalitat de l'impost es declaren exemptes, entre d'altres:
  • - Les escriptures públiques atorgades per a formalitzar actes i contractes relacionats amb habitatges protegits (vegeu l'article 45. IB.12).
  • - Les primeres còpies d'escriptures notarials que documenten la cancel·lació d'hipoteques de qualsevol classe.
  • - Les escriptures que formalitzen la novació de préstecs i crèdits hipotecaris que es produïsquen d'acord amb el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.
  • - Les escriptures que formalitzen la novació de préstecs hipotecaris, sempre que el creditor siga una de les entitats a què es refereix l'article 1 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, i la modificació es referisca a les condicions del tipus d'interés pactat inicialment, a l'alteració del termini del préstec, o a les dues coses.
 • * BASE IMPOSABLE: D'acord amb l'article 30 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en les primeres còpies d'escriptures públiques que tinguen per objecte directe una quantitat o una cosa valorable, estarà constituïda pel valor declarat, sense perjudici de la comprovació administrativa.
 • * TIPUS DE GRAVAMEN
  • - L'1,5 %, amb caràcter general.
  • - El 2 %, en les primeres còpies d'escriptures i actes notarials que documenten transmissions de béns immobles respecte de les quals s'haja renunciat a l'exempció en l'Impost sobre el Valor Afegit, de conformitat amb el que es disposa en l'article 20.Dos, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.
  • - El 0,1%, quan es tracte de:
   • 1) Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten adquisicions d'habitatge habitual.
   • 2) Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten la constitució de préstecs hipotecaris per a l'adquisició de l'habitatge habitual d'una família nombrosa, sempre que es complisquen els requisits següents:
    • - Que l'habitatge haja de constituir l'habitatge habitual d'una família nombrosa.
    • - Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de l'IRPF del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que hagen de viure a l'habitatge, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en la data de la meritació, no excedisca, en conjunt, els 45.000 euros.
  • 3) Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten la constitució de préstecs hipotecaris per a l'adquisició per un discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %, o psíquic amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, del seu habitatge habitual, únicament per la part del préstec en què aquesta persona siga prestatària.
 • * RECÀRRECS QUE ES PODEN APLICAR PER LA PRESENTACIÓ DE L'AUTOLIQUIDACIÓ FORA DE TERMINI:
 • Aplicació de l'article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària:
  • - Fins als tres mesos següents al final del període voluntari: 5 %
  • - Fins als sis mesos següents al final del període voluntari: 10 %
  • - Fins als dotze mesos següents al final del període voluntari: 15 %
  • - Una vegada passat un any des que va acabar el període voluntari: 20 % i els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà del final dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establit per a la presentació fins al moment en què s'haja presentat l'autoliquidació o la declaració.
 • * REDUCCIÓ DEL RECÀRREC: L'import del recàrrec es reduirà el 25 % sempre que es complisquen les dues condicions establides en l'article 27 de la Llei general tributària:
  • 1a. Que s'efectue l'ingrés total de l'import restant del recàrrec en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat.
  • 2a. Que s'efectue l'ingrés total de l'import del deute resultant de l'autoliquidació extemporània, en el mateix moment de la presentació o en el període voluntari d'ingrés, o sempre que es faça l'ingrés en el termini o terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament d'aquest deute que l'Administració tributària haja concedit amb garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució i que la persona obligada a pagar haja sol·licitat en el moment que haja presentat l'autoliquidació extemporània.