Fiances

Com s'ha d'omplir el model 806 quan l'arrendatari únicament s'identifica per mitjà de passaport?

 • En general la configuració del sistema requereix que tant l'arrendador com l'arrendatari disposen de NIF (número d'identificació fiscal) o NIE (número d'identitat d'estranger).
 • Si no es disposa de NIF o NIE, s'ha de sol·licitar al Ministeri d'Interior.
 • El depòsit de la fiança fora de termini per falta de NIF o NIE i que haja sigut sol·licitat per l'interessat exigirà l'oportuna acreditació documental. Per a fer-ho s'ha d'acompanyar el justificant del NIF/NIE oportú i un escrit justificatiu. Al temps d'efectuar el depòsit al banc, se us indicarà que no gireu cap recàrrec.

Com s'ha d'omplir el model 806

Pròrroga del contracte de lloguer. Actuacions relatives a la fiança

 • La simple pròrroga de la duració del contracte, sense cap altra modficació de les clàusules, no requereix formalitzar un contracte nou ni depositar una fiança nova.
 • La fiança depositada inicialment és vàlida per a les successives pròrrogues temporals del contracte, fins al moment en què aquest acabe, quan es recupere la fiança.

Conseqüències de la incorporació d'un arrendatari nou a un contracte vigent amb fiança depositada

 • El depòsit de cada fiança correspon a un arrendament concret. La incorporació d'un arrendatari nou suposa una modificació contractual, per la qual cosa la fiança depositada inicialment no seria vàlida.
 • Es procedirà a la devolució de la fiança inicial i al depòsit de la fiança nova, en els termes del contracte nou amb la incorporació de l'arrendatari nou.

Es pot depositar la fiança transcorreguts 15 dies des de la data del contracte?

 • Hi ha obligació de depositar la fiança en el termini de 15 dies hàbils des de la formalització del contracte d'arrendament o, si és anterior al contracte al començament real del lloguer, subministrament o prestació del servei.
 • El depòsit de la fiança una vegada superat el termini legal sense requeriment administratiu previ determinarà l'exigència d'un recàrrec:
  • Del 10 % si el retard no supera els 3 mesos.
  • Del 25 % si supera els 3 mesos.

Com es pot saber si l'arrendador ha depositat la fiança que se li va lliurar?

 • S'ha de presentar una sol·licitud a la Secció de Fiances Urbanes de l'IVAT.
 • S'ha d'acompanyar de fotocòpia del contracte de lloguer i DNI del sol·licitant.

Com s'ha de justificar el depòsit de la fiança d'un habitatge llogat i inclòs en la declaració de l'IRPF?

 • S'ha de presentar una sol·licitud de certificació de l'estat del depòsit de la fiança.
 • S'h d'acompanyar d'una fotocòpia del contracte de lloguer, del DNI del sol·licitant i del requeriment que us ha sigut enviat per l'AEAT.

L'arrendador no ha depositat la fiança. Actuació de l'arrendatari

 • Escrit de denúncia davant de la Inspecció de Fiances de la Direcció General de Tributs i Joc, departament a què correspon garantir el compliment de la legislació en matèria de fiances per arrendaments de finques urbanes.

Pèrdua del model 806 original sense devolució per part del banc

 • S'ha de presentar una sol·licitud de devolució per pèrdua del model 806 - exemplar per a l'arrendador a la Secció de Fiances Urbanes de l'IVAT.
 • La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  • Còpia del NIF de l'arrendador.
  • Còpia del contracte d'arrendament.
  • Còpia de l'escriptura de propietat de l'immoble objecte de l'arrendament, o bé certificat de propietat expedit pel Registre de la Propietat. Si durant la vigència del contracte d'arrendament s'ha transmés la propietat de l'immoble, títol acreditatiu de la transmissió.
  • Certificat de l'entitat bancària o còpia de la cartilla on conste el número de compte on s'ha d'ingressar la fiança i la identificació del seu titular, que ha de ser l'arrendador propietari de l'immoble.
  • Document justificatiu de l'extinció del contracte d'arrendament.
  • Declaració jurada del depositant de la fiança, on conste el compromís exprés de devolució de rebuts en el supòsit que es trobe posteriorment l'exemplar extraviat, així com el compromís de devolució de l'import cobrat indegudament, en cas de cobrament duplicat, amb l'advertiment previ de la duplicitat a la Delegació de l'IVAT.

Es pot recuperar una fiança depositada a la Cambra de la Propietat Urbana de València en paper de fiances?

 • Si es conserven els originals del paper de fiança, que és del justificant de depòsit de la fiança, es pot acudir directament a una oficina de BANKIA, on s'obtindrà la devolució.
 • En qualsevol altra situació relativa a paper de fiances cal presentar una sol·licitud de devolució davant de la Secció de Fiances Urbanes de l'IVAT i adjuntar-hi tota la documentació disponible respecte a la devolució que se sol·licita.