Visualització de contingut web

Sol·licitud de cita prèvia

SOL·LICITAR CITA PRÈVIA

Per a presentar autoliquidacions en les delegacions de l'IVAT dels impostos la competència de les quals per a la gestió corresponga a la Generalitat Valenciana, obtindre informació general sobre tributs i procediments, certificats d'estar al corrent dels deutes tributaris amb la Generalitat i per a rebre assistència a l'emplenament del model 620.

QUI POT SOL·LICITAR EL SERVICI?

Poden sol·licitar este servici els contribuents o els seus familiars, que hauran d'aportar a més de la seua identificació, el llibre de família o document que acredite el parentiu, i la documentació necessària per a liquidar el tribut. Només es prestarà el servici a l'obligat al pagament/presentació. Si actua per mitjà de representant, haurà d'acreditar-ho i aportar còpia del DNI del representat.

COM ES POT SOL·LICITAR?

La cita prèvia es podrà sol·licitar telemàticament des d'esta mateixa web o bé presencialment en les oficines que presten el servici.

Accés al servici.