Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

9672 - Taxa per Expedició de Certificacions de Fulls de Serveis per Part del Registre de Personal9841 - Taxa per Proves Selectives9846 - Taxa per Serveis Relacionats amb Fundacions9848 - Taxa per Serveis Relacionats amb Col·legis Professionals o Consells Valencians de Col·legis Professionals9857 - Preu públic perícies forenses reclamacions extrajudicials vehicles de motor