Visualització de contingut web

Recursos i reclamacions

Els actes i actuacions d'aplicació dels tributs i d'imposició de sancions tributàries són impugnables tant en via administrativa com en via judicial. En la notificació dels actes tributaris s'indiquen els recursos que són procedents davant d'aquests, el termini per a interposar-los i l'òrgan davant del qual s'han de formular.

Els mitjans de revisió de què disposa l'obligat tributari per a impugnar els actes dictats per l'Administració tributària són:

A més, quan existisca comprovació de valors per part de l'Administració tributària dels béns i drets transmesos i el contribuent no hi estiga d'acord, podrà promoure el procediment de taxació pericial contradictòria (article 135 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària).